Allmänt

Dessa villkor ("Användarvillkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på MyPicks webbplats reglerar din användning av MyPick som är en webbplatstjänst ("Tjänsten"). Tjänsten tillhandahålls av K&M Ventures AB, org. nr 559068-2760.

MyPick är en tjänst för a) legitimerad vårdpersonal ("Vårdpersonalanvändare") som arbetar som konsulter och som söker uppdrag inom vården ("Uppdrag"). b) vårdgivare ("Vårdgivaranvändare") som vill komma i kontakt med vårdpersonal som önskar arbeta som konsulter. Vårdpersonalanvändare samt Vårdgivaranvändare beskrivs i Användarvillkoren gemensamt som "Användaren". Vid registrerings och skapande av användarprofil accepterar Användaren Användarvillkoren som utgör avtalet mellan Användaren och MyPick ("Avtalet").

Konsult via Anställning

Vårdgivaranvändaren har möjlighet att anställa Vårdpersonalanvändaren för att utföra ett Uppdrag. I dessa fall signeras ett avtal som avser en visstidsanställning ("Anställningsavtalet"). De specifika villkoren i avtalet finns i respektive avtal. Genom att signera avtalet så godkänner Användarna att man har läst samt förstått Anställningsavtalet. Avtalet skall signeras innan påbörjandet av ett Uppdrag.

Konsult via Eget bolag

Vårdpersonalanvändaren har möjlighet att utföra ett Uppdrag via ett eget bolag ("Underleverantören"). I dessa fall signeras ett konsultavtal ("Underleverantörsavtalet") mellan Underleverantören och vårdgivaren. De specifika villkoren i avtalet finns i respektive avtal. Genom att signera avtalet så godkänner Användarna att man har läst samt förstått Underleverantörsavtalet. Avtalet skall signeras innan påbörjandet av ett Uppdrag.

Underleverantören ska ha F-skattsedel. Om en F-skattsedel återkallas frivilligt eller genom myndighetsbeslut ska MyPick omedelbart underrättas om detta. Det ankommer på Underleverantören att på egen bekostnad ombesörja erforderligt försäkringsskydd för avbrott, yrkesskada, sjukfrånvaro och ansvarsfrågor. Vårdpersonalanvändaren med eget bolag betraktas som en självständig näringsidkare och till följd därav också har att svara för alla de sociala avgifter, moms, pensionskostnader och försäkringar, som en arbetsgivare enligt lag eller avtal är skyldig att betala. För det fall att Vårdpersonalanvändaren bolag utgörs av ett handelsbolag med bolagsman verksam i rörelsen, omfattar den ifrågavarande skyldigheten även egenavgifter och motsvarande.

Nyttjande av Tjänsten

MyPick ger Användaren en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda Tjänsten. Användaren får inte själv, med hjälp av annan eller hjälpa annan att modifiera, ändra, kopiera eller bearbeta delar av eller hela Tjänsten. Det är inte tillåtet att licensiera, upplåta, sälja, pantsätta, överlåta eller erbjuda Tjänsten som servicebyrå, bemanningsbolag eller liknande till tredje man. Användaren får inte spegla eller visa innehåll i Tjänsten för tredje man eller dekompilera (reverse engineering) någon del av Tjänsten, bakomliggande programvaror om det inte är tillåtet enligt tvingande lag. Det är inte tillåtet att använda Tjänsten för att utveckla en kommersiellt tillgänglig produkt eller tjänst, kopiera någon egenskap, funktion, integration, gränssnitt eller grafik i Tjänsten, eller i övrigt försöka bereda sig tillgång till hela eller delar av de programvaror, funktioner, miljöer eller know-how som tillsammans utgör Tjänsten och som Användaren inte enligt Avtalet uttryckligen har rätt att använda.

Användaren får endast använda Tjänsten i enlighet med detta avtal samt i enlighet med gällande lagstiftning. Innehåll som är olagligt, integritetskränkande eller oetiskt eller som skäligen kan befaras användas för olagliga, integritetskränkande eller oetiska syften får inte hanteras inom ramen för Tjänsten. I de fall Användaren missbrukar eller missköter sina åtaganden, exempelvis genom att missbruka en annan Användares kontaktuppgifter, har MyPick rätt att omedelbart häva detta avtal utan återbetalningsskyldighet. Tjänsten får inte användas av Användaren på något sätt som kan inkräkta på någon upphovsrätt eller annan immateriell rättighet tillhörande MyPick eller tredje part. MyPick har rätt att när som helst säga upp Användarens användarkonto samt rätt att använda Tjänsten, särskilt om Användaren bryter mot Användarvillkoren. utan något ansvar gentemot Användaren för detta.

Användarkonto

När användaren skapar ett användarkonto i Tjänsten ansvarar Användaren att tillhandahålla korrekt och fullständig information. Användarkontot är personligt, och ska inte ge någon annan tillgång till Tjänsten genom användarkontot.

Personuppgifter

MyPick är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Användarens personuppgifter. MyPick behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) samt MyPicks dataskyddspolicy.

Uppdrag och behörighet

Vårdpersonalanvändaren som söker uppdrag måste vara behörig att använda Tjänsten genom att tillhöra någon av följande yrkesgrupper: Legitimerad läkare eller Legitimerad sjuksköterska. Vårdpersonalanvändaren kontrolleras mot Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp) samt kan kontrolleras om eventuella tillsyns- och klagomålsärenden hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Dessa kontroller kommer sedan utföras var sjätte (6) månad om det inte finns anledning att kontrollera Vårdpersonalanvändaren vid en tätare kontroll. MyPick tar sig rätten att neka Vårdpersonalanvändare att nyttja Tjänsten baserat på utfallet på ovannämnda kontroller.

Genom att acceptera Användarvillkoren garanterar Vårdpersonalanvändaren att Vårdpersonalanvändaren: tillhör någon av de ovan angivna legitimerade yrkesgrupper samt har den erfarenhet, behörighet, utbildning och kvalifikationer som krävs för att utföra det Uppdrag som Vårdpersonalanvändaren ansöker om att genomföra. Vårdpersonalanvändaren är inte av några skäl olämplig för att utföra det Uppdrag som Vårdpersonalanvändaren ansöker om att få utföra samt har nödvändiga och relevanta tillstånd från myndigheter eller andra tredje parter.

Då Användaren har signerat avtal för ett Uppdrag så är det bindande under de villkor som står i avtalet. Underskrift av Anställningsavtal eller Underleverantörsavtal signeras med e-legitimationen BankID och är därmed juridiskt bindande. MyPick tar sig rätten att häva ett avtal som innehåller uppgifter som är uppenbart felaktiga, exempelvis nivå av ersättning eller tidsperiod.

Friskrivning

MyPick försöker i största möjliga utsträckning tillse att informationen i Tjänsten är korrekt, men detta kan inte garanteras. I Tjänsten förekommer material eller information från tredje part, exempelvis bilder och beskrivningar av Uppdrag. MyPick kan inte under några omständigheter hållas ansvarig för att information från tredje part är korrekt.

MyPick är inte part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan Vårdpersonalanvändaren och Vårdgivaranvändaren via ett Anställningsavtal eller Underleverantörsavtal. MyPick är således inte att betrakta som någon form av juridisk mellanhand mellan vårdgivare och vårdpersonal. MyPick har inte något ansvar för eventuella tvister som kan uppkomma mellan vårdgivare och vårdpersonal, t.ex. rörande skada, fel, brister i utfört arbete, eller uteblivna lönebetalningar eller fakturor.

Immateriella rättigheter

All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till text, bilder och annat material på webbplatsen (registrerade och oregistrerade) är egendom som tillhör K&M Venture AB och/eller tredje man. Varumärken, logotyper, och tecken som visas i Tjänsten tillhör K&M Ventures AB och/eller tredje man. Ingenting på denna webbplats får tolkas som ett medgivande av tillstånd eller rätt att använda varumärken som visas på webbplatsen. Det är förbjudet att använda eller missbruka varumärkena eller något annat innehåll på webbplatsen utom för de ändamål som anges i dessa användarvillkor.

Tillämplig lag och tvist

Vid tvist bör Användaren först höra av sig till MyPick via e-post till info@mypick.se. Tvist rörande tillämpning eller tolkning av användarvillkoren och Tjänsten ska avgöras enligt svensk lag och i svensk domstol.

Fortsatt giltighetstid

Användarvillkoren gäller tills vidare. Om Vårdpersonalanvändaren utför ett Uppdrag gäller Anställningsavtalet eller Underleverantörsavtalet trots eventuell uppsägning av Vårdpersonalanvändarens rätt att använda Tjänsten till dess Uppdraget är utfört och avslutat.

Övrigt

MyPick förbehåller sig rätten att ändra Användarvillkoren där de Användaren i dessa fall kommer att informeras via e-post. Användaren godkänner de ändrade Användarvillkoren genom att fortsätta använda Tjänsten efter det att information har skickats till angiven e-postadress. MyPick har rätt att överlåta Avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje man som förvärvat den verksamhet som tillhandahåller Tjänsten. MyPick kan när som helst ändra i eller upphöra med Tjänsten och ansvarar inte gentemot Användare eller tredje part i dessa fall.